Política de Pivacitat

Política de privacitat

Responsable: qui és el responsable del tractament de les dades?

Identitat: Cel Obert 

Domicili social: c/ casetes 12, 25334, Castellserà, Lleida
DNI: 46533510w
Telèfon: 659816829 Correu electrònic: info@celobert.net
Contacte: Montse Rubio Cuixart
Nom del domini: https://celobert.net

Finalitats: amb quines finalitats tractem les seves dades?

En compliment del que estableix el Reglament Europeu 2016/679 General de Protecció de Dades, l’informem que tractarem les dades que ens faciliti per:

 1. Gestionar la contractació dels serveis que realitzi a través de la Plataforma, així com la corresponent facturació i lliurament.
 2. Remetre periòdicament comunicacions sobre serveis, esdeveniments i notícies relacionades amb les activitats realitzades per Cel Obert, per qualsevol mitjà (telèfon, correu postal o correu electrònic), llevat que s’indiqui el contrari o l’usuari s’oposi o revoqui el seu consentiment.
 3. Enviar informació comercial i/o promocional relacionada amb el sector dels serveis contractats i valor afegit per als usuaris finals, llevat que s’indiqui el contrari o l’usuari s’oposi o revoqui el seu consentiment.
 4. El compliment de les obligacions legalment establertes, així com la comprovació del compliment de les obligacions contractuals, inclosa la prevenció del frau.
 5. Cessió de dades a organismes i autoritats, sempre que siguin necessàries d’acord amb les disposicions legals i reglamentàries.

Categories de dades: quines dades tractem?

Derivats de les finalitats esmentades, a Cel Obert gestionem les següents categories de dades:

 1. Dades identificatives
 2. Metadades de comunicacions electròniques
 3. Dades d’informació empresarial. En el cas que l’usuari faciliti dades de tercers, declara comptar amb el consentiment d’aquests i es compromet a cedir la informació continguda en aquesta clàusula, eximint Cel Obert de qualsevol responsabilitat al respecte.
 4. No obstant això, Cel Obert podrà realitzar les comprovacions per verificar aquest fet, adoptant les mesures de diligència deguda corresponents, d’acord amb la normativa de protecció de dades.

Legitimació: quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

El tractament de les dades la finalitat de les quals és l’enviament de butlletins periòdics (newslettering) sobre serveis, esdeveniments i notícies relacionades amb la nostra activitat professional es basa en el consentiment de l’interessat, sol·licitat expressament per dur a terme aquests tractaments, d’acord amb la normativa vigent.
A més, la legitimació per al tractament de dades relacionades amb ofertes o col·laboracions es basa en el consentiment de l’usuari que envia les seves dades, que poden ser retirades en qualsevol moment, encara que això pot afectar la possible comunicació de forma fluida i obstrucció dels processos que desitgi realitzar.
Finalment, les dades podran ser utilitzades per complir amb les obligacions legals aplicables a Cel Obert

Termini de conservació de les dades: durant quant de temps conservarem les seves dades?

Cel Obert conservarà les dades personals dels usuaris només durant el temps necessari per a la realització de les finalitats per a les quals van ser recollides, sempre que no revoqui els consentiments atorgats. Posteriorment, si fos necessari, mantindrà la informació bloquejada durant els terminis legalment establerts.

Destinataris: a quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Podran accedir a les seves dades aquells proveïdors que prestin serveis a Cel Obert, com ara serveis d’allotjament, eines de màrqueting i sistemes de continguts o altres professionals, quan aquesta comunicació sigui necessària reglamentàriament, o per a l’execució dels serveis contractats.
Cel Obert ha subscrit els corresponents contractes d’ordre de tractament amb cadascun dels proveïdors que presten serveis a Cel Obert, amb la finalitat de garantir que aquests proveïdors tractaran les seves dades d’acord amb el que estableix la legislació vigent.
També podran ser traslladats a les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat en els casos en què hi hagi una obligació legal.
Bancs i entitats financeres, per al cobrament de serveis.
Administracions públiques amb competència en els sectors d’activitat, quan així ho estableixi la normativa vigent.

Seguretat de la Informació: quines mesures de seguretat implementem per tenir cura de les seves dades?

Per protegir els diferents tipus de dades reflectides en aquesta política de privacitat es duran a terme les mesures de seguretat tècniques necessàries per evitar la seva pèrdua, manipulació, difusió o alteració.

 1. Encriptació de comunicacions entre el dispositiu de l’usuari i els servidors de Cel Obert
 2. Encriptació d’informació sobre els propis servidors de Cel Obert
 3. Altres mesures que impedeixin l’accés a les dades dels usuaris per part de tercers.
 4. En aquells casos en què Cel Obert disposi de proveïdors de serveis per al manteniment de la plataforma que es troben fora de la Unió Europea, aquestes transferències internacionals s’han regularitzat d’acord amb el compromís de Cel Obert amb la protecció, integritat i seguretat de les dades personals dels usuaris.

Drets: quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades i com pot exercir-los?

Vostè té dret a obtenir confirmació sobre si Cel Obert està tractant dades personals que li concerneixin o no. També té dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides.
En determinades circumstàncies, pot sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, podrà oposar-se al tractament de les seves dades. Cel Obert deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
Així mateix, podrà exercir el dret a la portabilitat de les dades, així com retirar els consentiments prestats en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva
retirada.
Si desitja fer ús d’algun dels seus drets pot posar-se en contacte amb info@celobert.net.

Finalment, l’informem que pot dirigir-se a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i altres organismes públics competents per a qualsevol reclamació derivada del tractament de les seves dades personals.

Modificació de la política de privacitat

Cel Obert podrà modificar en qualsevol moment aquesta Política de Privacitat, publicant-se successives versions en el Lloc Web. En qualsevol cas, Cel Obert comunicarà amb previ avís les modificacions d’aquesta política que afecten els usuaris perquè puguin acceptar-les.
Aquesta Política de Privacitat s’actualitza a partir del 1/06/2021 Cel Obert (Espanya).
Tots els drets reservats. Si ho desitja també pot consultar la nostra Política de Cookies.